ทัวร์พม่า

myanmar tour team26

ทัวร์พม่าปีใหม่2018 EASY LUXURY BAGAN - MANDALAY (PG) OCT - DEC'17 มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน  มัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ ANDALAY HILL เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอนันดา  วิหารธรรมยันจี  วิหารติโลมินโล  ชเวกุจี  เจดีย์สัพพัญญู  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  เจดีย์ชเวซานดอว์ มัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์พญาเธียรดาน  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง  เจดีย์อูมินทงแส่ เมืองอังวะ นมัสการพระมหามัยมุนี  วัดกุสินารา  เมืองอมรปุระ  วัดมหากันดายง  สะพานไม้อูเบ็ง  สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่ม ญ  นมัสการมหาบูชาสถาน...เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

วันเดินทาง วันที่ : 05 – 08 ต.ค. 60 : 20,900.-
วันที่ : 19 – 22 ต.ค. 60 : 21,900.-
วันที่ : 02 – 05 พ.ย. 60 : 22,900.-
วันที่ : 16 – 19 พ.ย. 60 : 24,900.-
วันที่ : 07 – 10 ธ.ค. 60 : 21,900.-
วันที่ : 21 – 24 ธ.ค. 60 : 23,900.-
วันที่ : 29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 60 (วันปีใหม่) : 25,900.-
วันที่ : 30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60 (วันปีใหม่) : 25,900.-

ราคาเริ่มต้น :  21,900  บาท
สายการบิน  :BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์   :  NCU-MDL-4D-(PG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour11ทัวร์พม่า (RGN-FD011) ย่างกุ้ง  สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน(FD) ก.ย.-ต.ค.2560
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง – สิเรียม – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:  วันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค. , 30 ก.ย.-2 ต.ค. , 13-15, 14-16 ต.ค. , 21-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,900.-  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

ทัวร์พม่า (RGN-PG010) ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน (PG) ก.ค.-ธ.ค.2560ทัวร์พม่า (RGN-PG010) ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน (PG) ก.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
3 ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง: วันที่ 7-9 /8-10/9-11 /14-16 /15-17 /21-23 /22-24 /28-30 ก.ค. , 4-6 /5-7 /12-14 /18-20 /19-21 /25-27 /26-28 ส.ค. , 1-3 /2-4 /8-10 /9-1 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-1 ต.ค. , 30 ก.ย.-2 ต.ค. , 6-8 /7-9 /13-15 /14-16 /21-23 /22-24 /27-29 /28-30 ต.ค. , 3-5 /4-6 /10-12 /11-13 /17-19 /18-20 /24-26 /25-27 พ.ย. , 1-3 /2-4 /3-5 /8-10 /9-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,900.-  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

myanmar tour25ทัวร์พม่า (RGN-PG009) ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน (PG) ก.ค.-ธ.ค.2560

1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
3 ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง: วันที่ 7-9 /8-10 /9-11 /14-16 /15-17 /21-23 /22-24 /28-30 ก.ค. , 4-6 /5-7 /18-20 /19-21 /25-27 /26-28 ส.ค. , 1-3 /2-4 /8-10 /9-11 /12-14 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-1 ต.ค. 60, 30 ก.ย.-2 ต.ค. , 6-8 /7-9 /13-15 /14-16 /21-23 /22-24 /27-29 /28-30 ต.ค. , 3-5 /4-6 /10-12 /11-13 /17-19 /18-20 /24-26 /25-27 พ.ย. , 1-3 /2-4 /3-5 /8-10 /9-11 /15-17 /16-18 /22-24/23-25 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,900.-  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

myanmar tour30ทัวร์พม่า (MDL-PG004) มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3 คืน (PG) ก.ค.-ธ.ค.2560 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – มัณฑะเลย์–พุกาม – พุกาม –มัณฑะเลย์ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง: วันที่ 13-16 /27-30ก.ค. , 11-14 /24-27 ส.ค. , 14-17 ก.ย. , 28 ก.ย.-1 ต.ค. , 5-8 /12-15 /20-23 /26-29 ต.ค. , 2-5 /9-12 /16-19 พ.ย. , 2-5 / 8-11 /14-17 /21-24 ธ.ค. , 29 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  15,900.-  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend

myanmar tour21 ทัวร์พม่า (RGN-PG008) ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน (PG) ก.ค.-ธ.ค.2560
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
3 ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง: วันที่ 8-10 /14-16 /15-17 /21-23 /22-24 /28-30 ก.ค. , 4-6 /5-7 /12-14 /18-20 /19-21 /25-27 /26-28 ส.ค. , 1-3 /2-4 /8-10 /9-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 , 29 ก.ย.-1 ต.ค. , 30 ก.ย.-2 ต.ค. , 6-8 /7-9 /13-15 /14-16 /22-24 /21-23 /27-29 /28-30 ต.ค. , 3-5 /4-6 /10-12 /11-13 /17-19 /18-20 /24-26 /25-27 พ.ย. , 1-3, 2-4, 3-5, 8-10, /9-11 /15-17 /16-18 /22-24 /23-25 ธ.ค. , 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,900.-  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top