ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour team02

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018 ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาหลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI) SHCITPE4 ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ล่องเรือสุดชิลล์...ชมความงาม SUN MOON LAKE(ทเลสาบสุริยันจันทรา)ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมบรรยากาศเพลินวาน...อุทยานอาหลีซาน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์, สุกี้ ชาบู ชาบู, SEAFOOD เย๋หลิ่ว *** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จำนวน 750 NTD/คน ***

วันเดินทาง :  วันที่ : 30 ธันวาคม –3 มกราคม2561
ราคาทัวร์    :  37,799 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  N6-(SHCITPE4)-5D4N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team02

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018 อาหลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI) ทัวร์โค้ด SHCITPE3 ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ล่องเรือสุดชิลล์...ชมความงาม SUN MOON LAKE(ทเลสาบสุริยันจันทรา)ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมบรรยากาศเพลินวาน...อุทยานอาหลีซาน
ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์, สุกี้ ชาบู ชาบู, SEAFOOD เย๋หลิ่ว

วันเดินทาง :  วันที่ : 28 ธันวาคม – 1 มกราคม2561
ราคาทัวร์    :   37,799 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  N6-(SHCITPE3)-5D4N-CI

downloadpdf  addfriend

ไต้หวันปีใหม่2018 ,ไต้หวันขึ้นตึก 101อาหลีซาน COUNTDOWN

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018 ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) SHXWTPE10 ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันเดินทาง :วันที่ : 05-09 พ.ย. 2560  :   17,999 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 : 17,999 บาท
วันที่ : 03-07 / 24-28 ธ.ค. 2560 : 19,999 บาท
วันที่ : 27-31 ธ.ค. 2560 : 22,999 บาท
วันที่ : 28 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 26,999 บาท
วันที่ : 29 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) : 26,999 บาท
วันที่ : 22-26 ม.ค. 2561 : 18,999 บาท
วันที่ : 11-15 , 18-22 / 19-23 มี.ค. 2561 : 18,999 บาท

ราคาทัวร์   :   17,799 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT ( XW)
รหัสทัวร์ :  N6-(SHXWTPE10)-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team07ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018  TAIWAN COUNTDOWN WIN WIN 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINES   ไต้หวันปีใหม่2018 พิพิธภัณฑ์กู้กง - DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2018 ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั ่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - แช่นํ้าแร่ส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง+ปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด 

วันเดินทาง :  31 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61  ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :  36,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-09-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team01ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN COUNTDOWN WOW WOW 4 วัน 3 คืน CHINA AIRLINES  ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2018 วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ร้านสร้อย - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน

วันเดินทาง :  31 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61  ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :  32,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : AD-88-NY-08-CI4D3N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team08

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN NEW YEAR SUPER SUPER 6 วัน 5 คืน  CHINA AIRLINES ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เย็น โรงแรมซิตี้สูทอาหารจีน+ขาปูยักษ์ ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั ่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - แช่นํ้าแร่ส่วนตัว - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป-DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GLORIA OUTLETS 

วันเดินทาง :  30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61      ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   43,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : AD-88-NY-07-CI6D5N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team02

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN NEW YEAR SUN SUN 5 วัน 4 คืน   CHINA AIRLINES GLORIA OUTLETS เย็น อาหารจีนซิตี้สูท ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง –เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – ร้านสร้อย - DUTY FREE – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันเดินทาง :  30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   36,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-06- CI5D4N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team08

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN NEW YEAR FUN FUN 5 วัน 4 คืน  CHINA AIRLINES ไทเป - ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา  เมนูพิเศษ..อาหารจีน+ปูอลาสก้า,สุกี้ชาบู,ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท่ฟง,พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง :  30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61   ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   38,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-04-CI5D4N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team08

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018 ร่วม COUNT - DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2018 TAIWAN COUNTDOWN BOOM BOOM  4 วัน 3 คืน (CI)  CHINA AIRLINES ไทเป - ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ - COUNT DOWN ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว  เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,อาหารจีน+ปูอลาสก้า ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง :  29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   33,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-02 -CI4D3N

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour35

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN COUNTDOWN FU FU 5 วัน 4 คืน  CHINA AIRLINES GLORIA OUTLETS - แช่นํ้าแร่ในห้องพักส่วนตัว เย็น อาหารจีนซิตี้สูท กระเช้าเมาคง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ร่วมนับถอยหลัง COUNT - DOWN 2018 วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – ร้านสร้อย - DUTY FREE – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61   ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   38,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-05- CI5D4N

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top