ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	 ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	  พิพิธภัณฑ์กู้กง

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN COUNTDOWN FU FU 5 วัน 4 คืน  CHINA AIRLINES

BKK - TPE CI 832 14.10 - 18.30
TPE - BKK CI 831 09.30 - 12.15

D.1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - GLORIA OUTLETS - แช่นํ้าแร่ในห้องพักส่วนตัว เย็น อาหารจีนซิตี้สูท
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า แช่นํ้าแร่ในห้องพักส่วนตัว ( 2 คืน )

D.2 กระเช้าเมาคง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ร่วมนับถอยหลัง COUNT - DOWN 2018
เช้า โรงแรม / เที่ยง กุ้งมังกรซีฟู๊ ด / เย็น พระกระโดดกําแพง+ขาปูยักษ์

D.3 วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า โรงแรม / เที่ยง ปลาประธานาธิบดี/ เย็น อาหารจีนพื้นเมือง
พักที่FUSHIN HOTEL TAICHUNG 4* หรือเทียบเท่า

D.4 ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – ร้านสร้อย - DUTY FREE – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
เช้า โรงแรม / เที่ยง เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท่ฟง / เย็น สุกี้ชาบู+เบียร์ดื่มไม่อั้น
พักที่TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

D.5 โรงแรม - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ เช้า อาหารเช้า แบบกล่อง

วันเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61   ปีใหม่ 2018
ราคาทัวร์   :   38,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  AD-88-NY-05- CI5D4N

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่  : 30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 38,900 7,000

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2018   TAIWAN COUNTDOWN FU FU 5 วัน 4 คืน  CHINA AIRLINES

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1