ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	 ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	  พิพิธภัณฑ์กู้กง

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่2018 อาหลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI) ทัวร์โค้ด SHCITPE3 ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ล่องเรือสุดชิลล์...ชมความงาม SUN MOON LAKE(ทเลสาบสุริยันจันทรา)ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมบรรยากาศเพลินวาน...อุทยานอาหลีซาน
ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์, สุกี้ ชาบู ชาบู, SEAFOOD เย๋หลิ่ว

รายการทัวร์
1 : กรุงเทพฯ–ไทเป (CI838 : 08.30-12.55)ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
2 : ไทจง-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้
3 : เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เมืองเถาหยวน
4 : เมืองเถาหยวน-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถาหยวน
5 : เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดหลงซันซื่ออิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป-กรุงเทพ ฯ (CI837 : 23.10-02.00+1)
*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จำนวน 750 NTD/คน ***
หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้หวันยกเลิกการขอ วีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ทั้งนี้ สำหรับหนังสือเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้ำเงิน) ต้องทำการยื่นขอวีซ่าตามปกติ

วันเดินทาง :  วันที่ : 28 ธันวาคม – 1 มกราคม2561
ราคาทัวร์    :   37,799 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  N6-(SHCITPE3)-5D4N-CI

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ : 28 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 37,799 8,000

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154ไต้หวันปีใหม่2018  อาหลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI)   ทัวร์โค้ด SHCITPE3

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1