tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2015 / 2558 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น โลซานน์ ยอดเขาจุงฟราว กรอนเนอร์แกรตชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น โปรโมชั่น การบินไทย

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วันพิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว (TG) ต.ค.

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูเซิร์น  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราวน์  ทัวร์สวิส วิวกรอนเนอร์แกรต ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส โปรโมชั่น การบินไทย ซูริค น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส เวเว่ย์ มงเทรอซ์ เซอร์แมท รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น โลซานน์ เจนีวา อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว เบิร์น
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N1- SWISS-8D-TG(OCT)

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 58 79,900 79,900 79,900 79,900 10,000

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วันพิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว (TG) ต.ค.

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันแรก กรุงเทพฯ

22.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  วันที่สอง  ซูริค-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น

00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-970
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชั่วครู่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริค นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที่ 13 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน-การธนาคารของประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Grand Europe Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันที่สาม ลูเซิร์น– ยอดเขาทิตลิส - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่
ระดับความสูง 3,020เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม ที่
เรียกว่าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพ
ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นำชมถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม และเดินข้ามสะพานแขวนที่สูงทีสุดใน
สวิส และให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขาจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวเว่ย์เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" “Pearls of the Swiss Riviera” เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  วันที่สี่ มงเทรอซ์ – เซอร์แมท- รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผ่านเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยงามหลายแห่ง สู่ หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SIMI หรือเทียบเท่า
หลังจากเช็คอิน / เก็บสัมภาระในห้องพักแล้ว นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันที่ห้า เซอร์แมท–โลซานน์– เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้าให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่าน ขึ้นรถไฟสู่หมู่บ้านทาช กลับมาขึ้นรถโค้ชคันเดิม ออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-เบิร์น-ซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่
งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือเทียบเท่า

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันที่เจ็ด  สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร ขอคืนภาษี ตรวจหนังสือเดินทาง
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-971

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันที่แปด กรุงเทพฯ

05.30 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
•    อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันที
•    เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นอัตราพิเศษ ไม่สามารถแยกกลับจากคณะได้ หากท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทัวร์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการแยกทำตั๋วโดยสารแบบเดี่ยว ตามกำหนดเงื่อนไขของสายการบิน
•    การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่ารวมถึงวันที่จะต้องมาแสดงตัวค่ะ


รีวิวภาพทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิส อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ ลูเซิร์น ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิยอง ทัวร์สวิส ปราสาทชิยอง
เงื่อนไขการจองทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินเอทิฮัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-ซูริค-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 50% ของวงเงินประกัน
10. ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่าและพระราชวัง
11. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าท่านละ 1 ใบ เท่านั้น กรณีที่โรงแรมมีให้บริการ
12. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ เดือน  06 มี.ค.2557

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
6. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7. ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติขั้นต่ำประมาณ 3 สวิสฟรังค์ ต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 800 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
•  หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
•  หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
•  หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ    คืนเงินได้
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 10-15 วัน
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือแบบครอบครัว ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย  (สำเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)  ** เบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและมือถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน กรณีมีการติดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้งให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ **

เอกสารส่วนตัว
    * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
    * รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ไม่เน้นใบหน้า และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
    * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
    * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
    * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการทำงาน
    * หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
    * ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
    * สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ เท่านั้น (สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ)
    -กรณีบัญชีออมทรัพย์ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
    -กรณีบัญชีฝากประจำ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
    * ในการณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดาหรือ พี่น้อง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
    * สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
    * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
    * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจาก
    อำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

เขียนโดย Super User
www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %