tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2015 / 2558 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น โลซานน์ ยอดเขาจุงฟราว กรอนเนอร์แกรตชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น โปรโมชั่น การบินไทย

ทัวร์สวิส แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น โลซานน์ ยอดเขาจุงฟราว โปรโมชั่น 2558

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูเซิร์น  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราวน์  ทัวร์สวิส วิวกรอนเนอร์แกรต ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่น เที่ยวซูริคเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาฟฮาวเซ่น เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์ ซึ่งเต็มไปด้วยสายน้ำเย็นฉ่ำตลอดปี มองเทรอซ์  เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เซอร์แมท เมืองตากอากาศในหุบเขาและสกีรีสอร์ทแสนน่ารัก โลซานน์ เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส เจนีวา เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึ่งที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้ำพุกลางใจ เมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ เบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน
สายการบิน  Thai Airways
รหัสทัวร์  N1-SWISS-8D-EY

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 2015 82,900 79,500 74,500 70,500 9,900

โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่น

 วันแรก กรุงเทพฯ

17.30 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8-9โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
20.35 น.    ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  EY401

 ทัวร์สวิสวันที่สอง  ซูริค-ชาฟเฮาเซ่น-น้ำตกไรน์-วาดุซ-เซนต์มอริทซ์-โลคาร์โน

00.05 น.    เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
02.05 น.    ออกเดินทางต่อสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 073
06.50 น.    เดินทางถึงสนามบินซูริค นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดี สู่เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตั้งของน้ำตก ไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปพร้อมกับ สูดอากาศบริสุทธิ์ของสวิสอย่างเต็มที่ ก่อนออกเดินทางต่อสู่ เมืองวาดุซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์ที่มีบรรยากาศสบายๆ เลือกซื้อของที่ระลึก ของฝากต่างๆ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองที่มีสกีรีสอร์ทที่    สำคัญทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ที่บรรดาเศรษฐี คหบดีของยุโรปนิยมมาพักผ่อนเล่นสกีในช่วง ฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นบนเขตเมืองเก่าของเซนต์มอริทซ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแมกจิโอเร่ เป็นหนึ่งในเมืองพัก ตากอากาศที่สำคัญของชาวสวิส
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada La Palma Au Lac Locarno Hotel หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่สาม  โลคาร์โน-อันเดอร์แมท-บริก-ทาช

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักอีก เมือง ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส  ตอนกลาง   นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบริก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักให้ท่านได้ แวะพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งก่อนเดินทางสู่เมืองทาช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  เมืองเล็กๆน่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Tascherhof Hotel หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่สี่  ทาช-เซอร์แมท-มองเทรอซ์-โลซานน์

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train มีเวลาให้ท่านเดินลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย มีแต่รถไฟฟ้าคันเล็กๆสร้างบรรยากาศที่แปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย  จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟเพื่อขึ้นไปสู่ ยอดเขากร็อนนาแกร็ต อีกยอดเขาเขาที่มีชื่อเสียงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมความงามของไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น ในฝั่งตรงกันข้ามอย่างชัดเจนซึ่งมีความสูงถึง 3,885 เมตรซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งและยอดเขานี้ได้รับการกล่าวว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสฯ นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่สูงสุดในยุโรปอีกด้วย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทาช พร้อมนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลซานน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซาน์น บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิคสากล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลอมังค์ ชมวิวสวยๆ เดินชมบริเวณสวนสวยด้านหน้าอาคารและเลือกซื้อของที่ระลึกจากโอลิมปิคสากล จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Starling Hotel  หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่ห้า  โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส  ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็น สวิสเลย นอกจาก นโยบายการต่างประเทศ  ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก นำท่าน เดินชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนิวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจ ได้เห็นน้ำพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร  ให้ท่านได้ถ่ายรูปรวมทั้งนาฬิกา ดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวาและยังบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการ ผลิตนาฬิกาที่มีต่อ เมืองเจนิวา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ชม มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน ครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชม ศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นเมืองทีมีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดอร์วาล์ด-เลาเท่นบรุนน์เน่น-ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย    นำท่านเดินทางจากจุงฟราวผ่านเมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์สถานแห่งทหารรับจ้างสวิส ที่เฝ้าอารักขาพระราชวัง ตุย เลอ รี ของฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และถูกประชาชนชาวฝรั่งเศสทำร้ายจนเสียชีวิตหมดทั้งกองร้อย ในช่วงการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส นับเป็นเกียรติประวัติที่น่ายกย่องอนุสรณ์แห่งนี้จึงถูกจัดทำขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของลูเซิร์น  อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลูเซิร์นอีกด้วย อย่าลืมไปถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิร์นและสะพานคาเปลบรุค สะพานไม้อีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองนี้  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Grand Europe Hotel หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่เจ็ด ลูเซิร์น-ซูริค -กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร ให้เวลาท่านเดินเล่นในตัวเมืองชั่วครู่ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
11.55 น.    ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 074
20.15 น.    เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.40 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 402

 ทัวร์สวิสวันที่แปด กรุงเทพฯ

07.05น.    เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

หมายเหตุ
•    อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันที
•    เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นอัตราพิเศษ ไม่สามารถแยกกลับจากคณะได้ หากท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทัวร์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการแยกทำตั๋วโดยสารแบบเดี่ยว ตามกำหนดเงื่อนไขของสายการบิน
•    การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่ารวมถึงวันที่จะต้องมาแสดงตัวค่ะ


รีวิวภาพทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิส อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ ลูเซิร์น ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิยอง ทัวร์สวิส ปราสาทชิยอง
เงื่อนไขการจองทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินเอทิฮัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-ซูริค-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 50% ของวงเงินประกัน
10. ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่าและพระราชวัง
11. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าท่านละ 1 ใบ เท่านั้น กรณีที่โรงแรมมีให้บริการ
12. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ เดือน  06 มี.ค.2557

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
6. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7. ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติขั้นต่ำประมาณ 3 สวิสฟรังค์ ต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 800 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
•  หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
•  หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
•  หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ    คืนเงินได้
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 10-15 วัน
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือแบบครอบครัว ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย  (สำเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)  ** เบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและมือถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน กรณีมีการติดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้งให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ **

เอกสารส่วนตัว
    * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
    * รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ไม่เน้นใบหน้า และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
    * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
    * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
    * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการทำงาน
    * หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
    * ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
    * สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ เท่านั้น (สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ)
    -กรณีบัญชีออมทรัพย์ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
    -กรณีบัญชีฝากประจำ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
    * ในการณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดาหรือ พี่น้อง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
    * สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
    * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
    * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจาก
    อำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

เขียนโดย Super User
www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %