ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 2013 ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น โลซานน์ ยอดเขาจุงฟราว กรอนเนอร์แกรตชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น โปรโมชั่น การบินไทย

ทัวร์สวิส แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น โลซานน์ ยอดเขาจุงฟราว โปรโมชั่น การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูเซิร์น  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราวน์  ทัวร์สวิส วิวกรอนเนอร์แกรต ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่น การบินไทย เที่ยวซูริค น้ำตกไรน์ วาดุซ เซนต์มอริทซ์-โลคาร์โน  โลคาร์โน อันเดอร์แมท-บริค-ทาช เซอร์แมท มองโทรซ์ โลซานน์ ขึ้นกรอนเนอร์แกรตชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  เมืองมองโทรซ์ เมืองสวยริม ทะเลสาบเลอมังค์  ปราสาทชิลยอง โลซานน์ (LAUSANNE) เมืองเจนีวา น้ำพุเจทโด อนุสาวรีย์การรวมชาติ และ นาฬิกาดอกไม้ เบิร์น บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล  เมืองอินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ลูเซิร์น เมืองกรินเดอร์วาลกรุน  ยอดเขาจุงฟราว  อนุสาวรีย์สิงโต ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล
สายการบิน  Thai Airways
รหัสทัวร์  VG-SWISS-8D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
  18 -25, 19-26, 23-30 ธันวาคม 2556 69,900  69,900 69,900 69,900 10,900

โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่น การบินไทย

 วันแรก กรุงเทพฯ

22.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 4 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

 ทัวร์สวิสวันที่สอง  ซูริค-น้ำตกไรน์-วาดุซ-เซนต์มอริทซ์-โลคาร์โน

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG- 971
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
08.00 น.    เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชั่วครู่ นำท่านเดินทางสู่ ราชรัฐลิคเท่นสไตน์ รัฐอิสระเล็กๆ นำท่านเดินเล่น ชมเมืองวาดุซ เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์ที่มีบรรยากาศสบายๆ เลือกซื้อของที่ระลึก ของฝากต่างๆ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ สกีรีสอร์ทที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ที่บรรดาเศรษฐี คหบดีของยุโรปนิยมมาพักผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นบน เขตเมืองเก่า ของเซนต์มอริทซ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแมกจิโอเร่ เป็นหนึ่งในเมืองพักตากอากาศที่สำคัญของชาวสวิส  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DELL ANGELO หรือเทียบเท่า
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ทัวร์สวิสวันที่สาม  โลคาร์โน-อันเดอร์แมท-บริค-ทาช

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์ จนถึง เมืองอันเดอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ให้เวลาท่าน เดินเล่น ชมเมืองสบายๆ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยการ นำรถทัวร์ ขึ้นสู่ รถไฟ ขนรถ ลอดใต้อุโมงค์ใต้ภูเขา เพื่อเดินทางสู่เมืองทาชโดยแวะพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้งและชมเมืองบริค เมืองเล็กๆ น่ารัก ก่อนเดินทางสู่ เมืองทาช
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ บรรยากาศสบายๆ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ELITE หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ทัวร์สวิสวันที่สี่  ทาช-เซอร์แมท-ทาช-มองโทรซ์-โลซานน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท สกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต บานห์ เพื่อ ขึ้นรถไฟ สู่จุดชม วิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ให้เวลาท่านเดินเล่นชมวิวดูทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางลงจาก กรอนเนอร์แกรต
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  ให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่าน ขึ้นรถไฟ กลับสู่ เมืองทาช เพื่อกลับขึ้นรถโค้ชคันเดิมออกเดินทางสู่ เมืองมองโทรซ์ เมืองสวยริม ทะเลสาบเลอมังค์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ตลอดเวลา 2 ชม. ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม นำท่านแวะ ถ่ายรูป บริเวณภายนอกของ ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมังค์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่ห้า  โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชม เมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ นำท่านชม น้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติ และ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวาให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชั่วครู่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เพื่อชม ตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ และ หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า ให้เวลาท่าน เดินเล่นช้อปปิ้ง ชั่วครู่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 ทัวร์สวิสวันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-เบิร์น-ลูเซิร์น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย  นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด     รวมทั้ง สะพานไม้ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

 ทัวร์สวิสวันที่เจ็ด ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร ให้เวลาท่านเดินเล่นใน ตัวเมือง ชั่วครู่ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
13.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-971

 ทัวร์สวิสวันที่แปด กรุงเทพฯ

06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


รีวิวภาพทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิส อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ ลูเซิร์น ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิส เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิยอง ทัวร์สวิส ปราสาทชิยอง
เงื่อนไขการจองทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
5. ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น
6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  31 พ.ค.2556 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
8. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
9. ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจาก  เป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน)   ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า  ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่นและต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจน    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง   
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ    คืนเงินได้
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Schengen
เอกสารส่วนตัว
    * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
    * รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ไม่เน้นใบหน้า และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
    * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
    * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
    * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการทำงาน
    * หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
    * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
    * ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
    * สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ เท่านั้น (สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ)
    -กรณีบัญชีออมทรัพย์ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
    -กรณีบัญชีฝากประจำ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
    * ในการณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดาหรือ พี่น้อง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
    * สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
    * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
    * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจาก
    อำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

เขียนโดย Super User
www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
51/236 ซ.นวลจันทร์17 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 116 068102 116 0681, 02 115 833402 115 8334  แฟกซ์. 02 116 068102 116 0681
Hotline: 089 445 1043089 445 1043 (รัน) , 084 019 8281097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

 

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %